Copy of 2784 Toby Dr., Brighton, MI 48114 from Ron Zupko on Vimeo.